danas je 22.9.2023

Input:

Dugotrajna imovina

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2 Dugotrajna imovina

Mira Ognjan, mag.oec.

Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima kao imovinu treba iskazati sve ono što proračun ili proračunski korisnik kontrolira te kada se od uporabe, držanja ili korištenja tih resursa očekuje buduća ekonomska korist. Kada imovina, zbog gubitka vlasništva, djelomičnog ili potpunog oštećenja, tehnološke zastarjelosti, uništenja, neupotrebljivosti poteškoća kod naplate ili sl. više ne zadovoljava navedeni kriterij, potrebno joj je ispraviti odnosno umanjiti vrijednost ili ju otpisati ili isknjižiti, tj. isključiti iz evidencija. Dugotrajna imovine se, i nakon što je u potpunosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja. Tuđa imovina koju je proračun ili proračunski korisnik dobio na korištenje bez prijenosa vlasništva, kao što je imovina koja je vlasništvo nadležnog proračuna, a dana je na korištenje proračunskom korisniku evidentira se izvanbilanično. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, funkciji i trajnosti u obavljanju djelatnosti.

Imovinu, prema vrsti, klasificiramo na financijsku i nefinancijsku imovinu. Financijska se imovina sastoji od novca, depozita, jamčevnih pologa, danih zajmova, dionica, vrijednosnih papira, udjela u glavnici i potraživanja. Nefinancijska imovina obuhvaća proizvedenu i neproizvedenu dugotrajnu imovinu, plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti i nefinancijsku imovinu u pripremi. Imovina se po trajnosti dijeli na dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu. Kriterij koji se uzima u obzir prilikom ove podjele imovine je procijenjeni korisni vijek uporabe imovine. Dugotrajna imovina je imovina koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik, odnosno ona čiji je korisni vijek uporabe duži od jedne godine. Kratkotrajna je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od jedne godine.

Priznavanje poslovnih događaju u proračunskom računovodstvu obavlja se prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja, uz primjenu povijesnog troška. Za poslovne promjene, događaje i transakcije na nefinancijskoj imovini modificirano načelo znači da se rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju, što znači u trenutku nabave imovine (to su sva ulaganja nastala u postupku stjecanja te imovine, a klasificiraju se prema pojavnim oblicima imovine), da se ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske imovine, ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine, da se prihodi od prodaje nefinancijske imovine priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi, da se za donacije nefinancijske imovine iskazuju prihodi i rashodi (osim prijenosa između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, subjekata unutra općeg proračuna koji se evidentiraju kao promjene vlastitih izvora) i da se proizvedena dugotrajna imovina čiji se pojedinačni trošak nabave niži od 3.500,00 kn kuna može otpisati jednokratno, stavljanjem u uporabu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku uporabe.

Imovina se početno iskazuje po trošku nabave odnosno po nabavnoj ili procijenjenoj vrijednosti. Procijenjena vrijednost određuje se kada nije poznata nabavna vrijednost. Nabavnu vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine čini kupovna cijena, carine i uvozne pristojbe, nepovratni porezi (porez na dodanu vrijednost, za korisnike koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost), drugi troškovi koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti imovine, jer su vezani za dovođenje sredstva u radno stanje, za namjeravanu uporabu (npr. izdaci za prijevoz, ugradnju i montažu sredstva i sl.). Procijenjena je vrijednost ona koju profesionalno određuju ovlašteni procjenitelji. Primjerice, opremu obično procjenjuju ovlašteni sudski vještaci za strojarstvo, nekretnine ovlašteni sudski vještaci za građevinarstvo. Kada se radi o dobivenoj, darovanoj imovini ili viškovima utvrđenim prilikom godišnjeg popisa, procijenjena vrijednost je i vrijednost te imovine koju procjenom određuju zaposlenici, kao članovi posebnog povjerenstva kojeg treba imenovati čelnik proračuna, odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika. On mora donijeti odluku kojom će imenovati povjerenstvo za procjenu vrijednosti imovine, odrediti zadatak s rokom izvršenja, a po dobivanju izvještaja povjerenstva dati nalog računovodstvu da se imovina po procijenjenim vrijednostima evidentira u poslovnim knjigama.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

01-Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

02-Proizvedenu dugotrajnu imovinu

03-Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

04-Sitni inventar

05-Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi

06-Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Nabava dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg račun rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 i odobrenjem odgovarajućeg računa obveze za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Istovremeno s evidencijom rashoda i obveza evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se evidentira odobrenjem računa novčanih sredstava u skupini 11 i zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu, zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od podaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se