Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dugotrajna imovina

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2 Dugotrajna imovina

Mira Ognjan, mag.oec.

Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima kao imovinu treba iskazati sve ono što proračun ili proračunski korisnik kontrolira te kada se od uporabe, držanja ili korištenja tih resursa očekuje buduća ekonomska korist. Kada imovina, zbog gubitka vlasništva, djelomičnog ili potpunog oštećenja, tehnološke zastarjelosti, uništenja, neupotrebljivosti poteškoća kod naplate ili sl. više ne zadovoljava navedeni kriterij, potrebno joj je ispraviti odnosno umanjiti vrijednost ili ju otpisati ili isknjižiti, tj. isključiti iz evidencija. Dugotrajna imovine se, i nakon što je u potpunosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja. Tuđa imovina koju je proračun ili proračunski korisnik dobio na korištenje bez prijenosa vlasništva, kao što je imovina koja je vlasništvo nadležnog proračuna, a dana je na korištenje proračunskom korisniku evidentira se izvanbilanično. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, funkciji i trajnosti u obavljanju djelatnosti.

Imovinu, prema vrsti, klasificiramo na financijsku i nefinancijsku imovinu. Financijska se imovina sastoji od novca, depozita, jamčevnih pologa, danih zajmova, dionica, vrijednosnih papira, udjela u glavnici i potraživanja. Nefinancijska imovina obuhvaća proizvedenu i neproizvedenu dugotrajnu imovinu, plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti i nefinancijsku imovinu u pripremi. Imovina se po trajnosti dijeli na dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu. Kriterij koji se uzima u obzir prilikom ove podjele imovine je procijenjeni korisni vijek uporabe imovine. Dugotrajna imovina je imovina koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik, odnosno ona čiji je korisni vijek uporabe duži od jedne godine. Kratkotrajna je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od jedne godine.

Priznavanje poslovnih događaju u proračunskom računovodstvu obavlja se prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja, uz primjenu povijesnog troška. Za poslovne promjene, događaje i transakcije na nefinancijskoj imovini modificirano načelo znači da se rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju, što znači u trenutku nabave imovine (to su sva ulaganja nastala u postupku stjecanja te imovine, a klasificiraju se prema pojavnim oblicima imovine), da se ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske imovine, ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine, da se prihodi od prodaje nefinancijske imovine priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi, da se za donacije nefinancijske imovine iskazuju prihodi i rashodi (osim prijenosa između proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, subjekata unutra općeg proračuna koji se evidentiraju kao promjene vlastitih izvora) i da se proizvedena dugotrajna imovina čiji se pojedinačni trošak nabave niži od 3.500,00 kn kuna može otpisati jednokratno, stavljanjem u uporabu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku uporabe.

Imovina se početno iskazuje po trošku nabave odnosno po nabavnoj ili procijenjenoj vrijednosti. Procijenjena vrijednost određuje se kada nije poznata nabavna vrijednost. Nabavnu vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine čini kupovna cijena, carine i uvozne pristojbe, nepovratni porezi (porez na dodanu vrijednost, za korisnike koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost), drugi troškovi koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti imovine, jer su vezani za dovođenje sredstva u radno stanje, za namjeravanu uporabu (npr. izdaci za prijevoz, ugradnju i montažu sredstva i sl.). Procijenjena je vrijednost ona koju profesionalno određuju ovlašteni procjenitelji. Primjerice, opremu obično procjenjuju ovlašteni sudski vještaci za strojarstvo, nekretnine ovlašteni sudski vještaci za građevinarstvo. Kada se radi o dobivenoj, darovanoj imovini ili viškovima utvrđenim prilikom godišnjeg popisa, procijenjena vrijednost je i vrijednost te imovine koju procjenom određuju zaposlenici, kao članovi posebnog povjerenstva kojeg treba imenovati čelnik proračuna, odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika. On mora donijeti odluku kojom će imenovati povjerenstvo za procjenu vrijednosti imovine, odrediti zadatak s rokom izvršenja, a po dobivanju izvještaja povjerenstva dati nalog računovodstvu da se imovina po procijenjenim vrijednostima evidentira u poslovnim knjigama.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

01-Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

02-Proizvedenu dugotrajnu imovinu

03-Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

04-Sitni inventar

05-Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi

06-Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Nabava dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg račun rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 i odobrenjem odgovarajućeg računa obveze za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Istovremeno s evidencijom rashoda i obveza evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se evidentira odobrenjem računa novčanih sredstava u skupini 11 i zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu, zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od podaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7.

Neproizvedena dugotrajna imovina (računi skupine 01) sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine i iskazuje na računima skupine 01. Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva, kao što su zemljišta, rudna bogatstva te ostala prirodna materijalna imovina (nacionalni parkovi, parkovi prirode, vodna bogatstva, elektromagnetske frekvencije i ostala nespomenuta prirodna materijalna i materijalna imovina). Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta. Vrijednost rudnih bogatstava evidentira se odvojeno od vrijednosti građevinskih objekata i opreme za eksploataciju rudnih bogatstava. Elektromagnetske frekvencije sastoje se od televizijskih i radio frekvencija koje služe za prenošenje zvukova, podataka i slike. Njihova se vrijednost utvrđuje kao neto sadašnja vrijednost očekivanih budućih koristi.

Dugotrajna nematerijalna imovina obuhvaća patente, koncesije, licence, ostala slična prava i goodwill.

Patent je pravo koje štiti nositelja patenta, odnosno izumitelja u smislu gospodarskog iskorištavanja patenta. Sustav zaštite izuma patentom u Republici Hrvatskoj je uređen Zakonom o patentu (NN br. 173/03-46/18), a za zaštitu izuma u obliku patenta nadležan je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Kada je patent nabavljen od druge osobe treba se iskazati kao stavka nematerijalne imovine u visini troška nabave. Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom. Vrste koncesije prema Zakonu o koncesijama (NN br. 69/17) su: koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesija za radove i koncesija za usluge. Licenca je pravo korištenja licencije ili izuma, znanja, iskustva, žiga, uzorka ili modela davatelja licencije, za određeno razdoblje korištenja. Oblik, trajanje, opseg, naknadu i ostala pitanja u vezi licencija uređuju se s davateljem licencije ugovorom, koji mora biti zaključen u pisanom obliku (Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05-29/18). Ostala prava obuhvaćaju ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, višegodišnji zakup građevinskih objekata, zaštitni znak, prava korištenja telefonskih linija, dugogodišnji zakup zemljišta i ostala nespomenuta prava. Goodwill je poseban oblik dugotrajne neproizvedene imovine koji se može pojaviti kod poslovnih spajanja. Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, goodwill je određen kao više plaćeni iznos od iznosa utvrđenog kao razlika između imovine i obveza kupljenoga trgovačkog društva.

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar (računi skupina 02 i 04) sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine i iskazuje se na računima skupine 02. Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se na računima podskupine 021, odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ukoliko nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta, tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost. Spomenici u obliku zgrada i građevinskih objekata evidentiraju se na računima zgrada odnosno građevinskih objekata. Postrojenja i oprema iskazuju se na računima podskupine 022 i obuhvaćaju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente, uređaje i strojeve, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i strojeve i opreme za ostale namjene te vojnu opremu. Prijevozna sredstva iskazuju se na računima podskupine 023, a odvojeno se prate prijevozna sredstva u cestovnom, željezničkom, pomorskom i riječnom prometu te zračnom prometu. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iskazuju se na računima podskupine 02 i 04 i obuhvaćaju predmete koje muzeji, galerije, knjižnice, i slične ustanove posjeduju i izlažu s ciljem pružanja usluga. Kad se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga, evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti, na računima skupine 03.

Nematerijalna proizvedena imovina, kao što su ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela iskazuje se na računima podskupine 026.

Sitni inventar čine predmeti proizvedene kratkotrajne nefinancijske imovine koji se utroše jednokratnom uporabom u procesu poslovanja, a sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi, a iskazuje se na računima skupine 04.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iskazuje se na računima skupine 05.

Promjenama propisa o računovodstvu mijenjala su se pravila glede postupanja s dugotrajnom imovinom male vrijednosti i sitnim inventarom. Od 2015. postoje nova pravila u odnosu na prethodno razdoblje. Do kraja 2007. godine primjenjivale su se odredbe tada važećeg Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu prema kojem se dugotrajna proizvedena nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave bio niži od 1.000,00 kuna smatrala sitnim inventarom uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Kao sitni inventar, iskazivali su se predmeti dugotrajne i kratkotrajne imovine koji se ne utroše jednokratnom uporabom, dok su se rashodi za tu imovinu iskazivali u trenutku nabave kao rashodi poslovanja na računu 32251 Sitni inventar. Od 2008. godine brisana je odredba prema kojoj se dugotrajna proizvedena nefinancijska imovina male vrijednosti smatrala sitnim inventarom te se od tada proizvedena nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave bio niži od 2.000,00 kn mogla samo jednokratno otpisati, stavljanjem u uporabu uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku uporabe. Prilikom nabave i stavljanjem u uporabu sva se dugotrajna proizvedena nefinancijska imovina bez obzira na njenu nabavnu vrijednost iskazivala kao dugotrajna imovina na računima

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: