Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.5 Izvanredni otkaz ugovora o radu – Članak 116. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

(2) Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

(3) Stranka ugovora o radu koja, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.


Odredbe citiranog članka u cijelosti odgovaraju zakonskom uređenju izvanrednog otkaza iz odredbe čl. 108. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim je člankom reguliran izvanredni otkaz. Kada govorimo o izvanrednom otkazu, ne postoji otkazni rok koji se primjenjuje prije nego ugovor o radu prestane, jer do prestanka radnog odnosa dolazi trenutkom dostave odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Izvanredni otkaz dopušteno je dati samo ako postoji opravdani razlog koji se očituje u osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa ili nekoj drugoj osobito važnoj činjenici zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć, čak niti uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka. Koje su to okolnosti odnosno činjenice, zakon ne navodi, pa se u svakom pojedinom slučaju mora utvrditi predstavljaju li ostvarene činjenice dovoljno opravdani razlog za ovu vrstu otkaza, koja ostvaruje najteže pravne učinke na suprotnu stranu, jer joj radni odnos prestaje istoga trenutka kada odluku o izvanrednom otkazu primi. Međutim, odluka o izvanrednom otkazu mora se donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji, da bi bila zakonita i valjana. Rok je izričito propisan odredbom stavka 2. citiranog članka i predstavlja subjektivan prekluzivan rok u pravnom smislu, nakon isteka kojega nije više moguće donositi odluku o izvanrednom otkazu na temelju istih činjenica. Posebnu pažnju treba obratiti kod poslodavaca koji su agencije za privremeno zapošljavanje, jer su rokovi za izvanrednog otkazivanje kod njih ponešto drugačije uređeni (čl. 47. Zakona). Naime, Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može ustupljenom radniku izvanredno otkazati, ako su kod korisnika nastali razlozi za izvanredno otkazivanje iz citiranog čl. 116. stavka 1. i ako korisnik agenciju o tome pisano obavijesti u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. U tom slučaju, rok za izvanredni otkaz ugovora o radu iz članka 116. st 2 (dostava izvršena).

Odluka o izvanrednom otkazu donesena nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji, nezakonita je i nedopuštena, čak i ako ostvarene činjenice na kojima se odluka temelji jesu opravdani razlog za izvanredni otkaz.

Stavkom 3. citiranog članka propisana je obveza ugovorne strane koja je ugovor o radu izvanredno otkazala, da naknadi štetu koju je druga ugovorna strana zbog toga pretrpjela zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza. Naravno, citiranom odredbom samo je propisano pravo, koje se, međutim, ne mora i ostvariti. To ovisi o volji onoga tko ima pravo na naknadu štete, a samim zakonom nikoga se ne prisiljava da u sudskim postupcima ostvaruje svoja prava.

Primjer odluke o izvanrednom otkazu:


Temeljem odredbi članka 116. i članka 120. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019),

Poslodavac d.o.o. Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, zastupano po direktoru gosp. Marku Ivaniću (dalje u tekstu: ”Poslodavac“),

donijelo je dana 6. travnja 2020. godine sljedeću:

O D L U K U

O IZVANREDNOM OTKAZU UGOVORA O RADU

Članak 1.

Gosp. Ivanu Markoviću, s prebivalištem u Zagrebu, Masarykova 13 (dalje u tekstu: „Radnik”), izvanredno se otkazuje Ugovor o radu sklopljen dana 20. prosinca 2018. godine na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu „komercijalista“.

Članak 2.

Radnik nema pravo na otkazni rok, jer se radi o odluci o izvanrednom otkazu iz članka 116. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019), čiji je pravni učinak prestanak ugovora o radu s danom njezine dostave radniku.

Članak 3.

Poslodavac utvrđuje da radnik ima pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora za tekuću 2020. godinu u trajanju od 7 (slovima: sedam) dana. Poslodavac će radniku s danom prestanka radnog odnosa temeljem ove odluke o izvanrednom otkazu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor koju će odrediti, sukladno odredbi članka 82. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019), razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Članak 4.

Poslodavac se obvezuje radniku isplatiti plaću, naknadu plaće i priznati sva druga prava do dana prestanka radnog odnosa temeljem ove odluke o izvanrednom otkazu.

Članak 5.

Sukladno odredbi članka 126. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019), radnik nema pravo na otpremninu.

Članak 6.

Sukladno odredbi članka 130. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019), poslodavac poziva radnika da u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prestanka radnog odnosa, u dogovoru s poslodavcem, preuzme sve svoje isprave i primjerak odjave s obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: