danas je 22.9.2023

Input:

Knjiženje rashoda i izdataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.4 Knjiženje rashoda i izdataka

mr. sc. Ksenija Cipek

Rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja, a koji znači da se:

 • - ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,
 • - ne iskazuju rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
 • - rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
 • - rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti,
 • - za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi.

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se temeljno klasificiraju na:

 • rashode poslovanja, koji se dijele na:

  1. rashode za zaposlene,
  2. materijalne rashode,
  3. financijske rashode,
  4. subvencije,
  5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
  6. naknade i
  7. ostale rashode; i
 • rashode za nabavu nefinancijske imovine, koji se klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja knjiže se na razred 3 računskog plana, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razred 4.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 31 Rashodi za zaposlene, koji uključuju:

 • - plaće (u bruto iznosu),
 • - ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i
 • - doprinose na plaće.

Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

Prema