danas je 5.10.2023

Input:

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (nn 51/18) - Plaće i naknade

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.3 Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (nn 51/18) - Plaće i naknade

Nives Baškiera, mag.iur.

Plaću zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću (umnožak koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža). Dodaci na osnovnu plaću su stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, položajni dodaci i uvećanja plaća.

Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se:

  • za rad noću 40%;

  • za prekovremeni rad 50%;

  • za rad subotom 25%;

  • za rad nedjeljom 35%;

  • za rad blagdanom, neradnim danom 150%.

  • za smjenski rad 10%; (smjenski rad je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom i poslijepodnevnom dijelu dana tijekom radnog tjedna. Smjenskim radom smatra se i rad zaposlenika koji mijenja smjene ili naizmjenično obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednoga mjeseca kao i rad zaposlenika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni),

  • za dvokratni rad 10%. (rad zaposlenika koji poslove obavlja tijekom dvije