Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mogućnost drukčijeg uređenja za određene kategorije radnika - Članak 88. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.10.1 Mogućnost drukčijeg uređenja za određene kategorije radnika – Članak 88. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Na radnike na pomorskim ribarskim plovilima ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o radnom vremenu, stanci te o dnevnom i tjednom odmoru.

(2) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za pomorstvo i ministra nadležnog za ribarstvo, donosi pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima.

(3) Na radnike za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno (radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično), ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o najdužem trajanju tjednog radnog vremena i razdoblju iz članka 66. stavka 8. ovoga Zakona, noćnom radu, te dnevnom i tjednom odmoru, ako su s poslodavcem ugovorili samostalnost u njihovu određivanju.

(4) Pod rukovodećim osobljem iz stavka 3. ovoga članka, smatra se radnik koji je ovlašten voditi poslove poslodavca, samostalno zaključivati pravne poslove u ime i za račun poslodavca, kojem raspored radnog vremena nije moguće unaprijed odrediti i koji o tom rasporedu samostalno odlučuje.

(5) Poslodavac je dužan obavijestiti radničko vijeće o ugovorima sklopljenim s radnicima iz stavka 3. ovoga članka.


Ovim člankom predviđaju se iznimke od odredbi Zakona o radu kojima se regulira radno vrijeme, stanka, dnevni i tjedni odmor. Stavkom 1. isključuje se primjena ovih odredbi na radnike na pomorskim ribarskim plovilima zbog specifičnosti njihova radnog vremena (dugotrajniji boravak na plovilu, nemogućnost korištenja dnevnog odmora na brodu, povratka u luku itd.), a ista su pitanja regulirana zasebnim Pravilnikom o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Narodne novine 3/2016 i 109/2019). To je pravilnik koji se navodi u st. 2. citiranog članka.

Stavkom 3. propisana je mogućnost da poslodavac s radnicima za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno (radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično) sklopi ugovor o samostalnom određivanju radnog vremena, stanke, dnevnog i tjednog odmora. U tom slučaju, za te kategorije radnika poslodavac ne bi bio obvezan voditi evidenciju o radnom vremenu, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima (Narodne novine br. 73/2017). Isto vrijedi i za jednu drugu kategoriju radnika - članove obitelji poslodavca fizičke osobe koji žive u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca. U navedenu kategoriju ne bi spadali radnici koji su članovi obitelji poslodavca, ali ne žive u zajedničkom kućanstvu s njim. Prema tome, riječ je opet o uvjetima koji kumulativno (istodobno) moraju biti ispunjeni da bi se moglo raditi o kategoriji radnika podobnoj biti stranka sporazuma iz st. 3. citiranog članka.

Tko se smatra rukovodećim osobljem propisano je odredbom st. 4. - to su radnici koji su ovlašteni voditi poslove

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: