danas je 22.9.2023

Input:

Novi pravilnici o javnoj nabavi (NN 65/2017)

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.1 Novi pravilnici o javnoj nabavi (NN 65/2017)

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Pod brojem 65/2017, u Narodnim Novinama su objavljena tri nova Pravilnika u području javne nabave:

  • - Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave,-Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave,-Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

U broju 101/2017 Narodnih Novina objavljenja su i dodatna dva pravilnika:

  • - Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine),-Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (u primjeni od 12. listopada 2017. godine, osim članaka 3. – 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine).

Novi Pravilnici, a posebno Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave donijeli su jasnije i detaljnije uređene pojedine odredbe Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: zakon). U primjeni je od 15. srpnja 2017. godine, osim članka 10. stavka 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te postupcima javne nabave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

U ovom tekstu donosi se pregled novina, a vezano uz određene dijelove Vodiča kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru1 kojima se dodatno pojašnjava postojeći tekst odnosno definira neke nove, uz tekst vezane odredbe, i gdje je primjenjivo, uz donošenje pregleda rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM) ili mišljenja Uprave za sustav javne nabave (u daljnjem tekstu: USJN) kao tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, a u skladu s dosadašnjom praksom.

Nakon što su pod brojem 65/2017 u Narodnim Novinama objavljena tri pravilnika u javnoj nabavi (Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave i Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi), u primjeni od 15. srpnja 2017. godine (osim članka 10.stavka 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te postupcima javne nabave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine), u broju 101/2017 Narodnih Novina objavljenja su i dodatna dva pravilnika:

  • - Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
  • - koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine-Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
    1. koji je u primjeni od 12. listopada 2017. godine, osim članaka 3. – 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Novi Pravilnici, a posebno Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, donose jasnije i detaljnije uređene pojedine odredbe Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: zakon).

  • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Zakon u članku 28. donosi sažete odredbe o planu nabave i registru ugovora, pri čemu definira da je u planu nabave i registru