danas je 22.9.2023

Input:

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.9 Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora, osim podataka iz članka 15. ovoga Zakona, sadržavati i dodatne podatke o:

  1. trajanju rada u inozemstvu
  2. rasporedu radnog vremena
  3. neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće
  4. novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća
  5. drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu
  6. uvjetima vraćanja u zemlju.

(2) Umjesto podataka iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, može se u ugovoru, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuju ta pitanja.

(3) Primjerak prijave na obvezno zdravstveno osiguranje tijekom trajanja rada u inozemstvu, poslodavac mora uručiti radniku prije odlaska u inozemstvo, ako ga je na to osiguranje dužan osigurati prema posebnom propisu.

(4) Ako poslodavac upućuje svoga radnika u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, koje ima poslovni nastan u inozemstvu, poslodavac može radnika, uz njegovu pisanu suglasnost, privremeno u trajanju od najduže dvije godine, ustupiti tom društvu na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca.

(5) Na ustupanje iz stavka 4. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe poglavlja 6. ovoga Zakona o privremenom zapošljavanju.


Ovim je člankom propisan obvezan sadržaj ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo. Poslodavac i radnik potpuno su slobodni odabrati način uređenja ovih obveznih pitanja radnopravnog odnosa u konkretnom slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo, ali to što su dogovorili nužno mora biti navedeno u samom ugovoru ili dodatku (aneksu) ugovora o radu, kako bi poslodavac izbjegao novčanu kaznu za prekršaj. Naravno, kao i u drugim situacijama u kojima je neko pitanje već uređeno određenim drugim izvorom radnog prava, dopušteno je u samom ugovoru jednostavno uputiti na taj izvor, umjesto ponovnog navođenja svega što o tome govori taj drugi izvor radnog prava u samom ugovoru. Primjerak