danas je 22.9.2023

Input:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

6.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

________________________________(ime škole)

­­­­­­­­­­­­­­________________________________

________________________________ (adresa)

KLASA:

URBROJ:

 

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)  i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br.42/18.) ravnatelj donosi

 

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

 

Članak 1.

____________________ zaposlen/a na radnom mjestu tajnice škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u _____________________________. 

 

 

Članak 2.

Službenik za