danas je 22.9.2023

Input:

Ogledni primjerak Odluke o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja općine

29.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

OPĆINA ____________

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:             __

URBROJ:___________ .

Mjesto,                             .

 

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10 i 19/14), članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i članka ___. Statuta Općine/Grada _____ (Službeno glasilo općine _______),  Načelnik donosi

 

O D L U K U

o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine __________

 I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ova odluka ima za cilj osigurati učinkovit sustav nadzora naplate prihoda Općine __________ (u daljnjem tekstu: Općina), a u cilju pravovremene naplate potraživanja za koje Općina vodi analitičku evidenciju.

Odlukom se utvrđuje procedura naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja te postupak otpisa dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine.

 

Članak 2.

Prihodi se utvrđuju i naplaćuju sukladno zakonskim propisima, općim i pojedinačnim aktima Općine.

Dug je svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema Općini, a koji je prihod proračuna Općine.

Članak 3. 

Vlastiti prihodi Općine su:

  1. Stalni prihodi: komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada za zakup poslovnih prostora, zakup javnih površina,, naknada za koncesije, __________te ostali prihodi utvrđeni posebnim propisima, a regulirani općim aktima Općine. 
  2. Povremeni prihodi su: prihodi od zateznih kamata, prihodi od prodaje imovine, ________ te ostali prihodi utvrđeni posebnim propisima, a regulirani općim aktima Općine.
  3. Ostali prihodi koje Općina vodi temeljem posebnih propisa:

 

  • naknada za uređenje voda
  • __________________

 

II.   MJERE, PROCEDURA I KRITERIJI NAPLATE POTRAŽIVANJA

Članak 4.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 3. stavak 1. ove Odluke obuhvaćaju slijedeće radnje: pismena opomena, mogućnost obročne otplate, naplata putem instrumenata plaćanja i pokretanja ovršnog postupka radi naplate potraživanja.

Članak 5.

Postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja vrši se po slijedećoj proceduri:

 

BR.

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

ROK

DOKUMENTI

 

1.

Prikupljanje podataka potrebnih za izdavanje:

-  Rješenja

-  Računa

Upravni odjeli i službenici prema sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Tijekom godine

Zahtjevi, rješenja, zamolbe i sl.

 

 

2.

Izdavanje rješenja komunalne naknade, naknade za uređenje voda komunalnog doprinosa, grobne naknade i dr.

  Upravni odjeli i  

 službenici prema

 sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Komunalna naknada do 31.03., grobna naknada do 30.10., a komunalni doprinos i dr. tijekom cijele godine

Rješenja

 

3.

Izdavanje uplatnica

  Upravni odjeli i  

  službenici prema

  sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Dnevno

Uplatnice

 

 

4.

Provjera svojstava izvršnosti/

provjera dospijeća računa

  Upravni odjeli i 

  službenici prema

  sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Dnevno

Rješenja, povratnica/dostavnica, račun

 

5.

Unos podataka u sustav (knjiženja izlaznih računa u salda kontima i glavnoj knjizi)

  Upravni odjeli i 

  službenici prema

  sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Dnevno

Knjigovodstven e kartice

 

 

6.

Praćenje naplate prihoda (analitika)

Upravni odjeli i 

 službenici    prema sistematizaciji

/ovisno o internom ustrojstvu/

Dnevno

Izvadak po poslovnom računu, blagajnički izvještaj i uplatnice