Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Okvirni sporazum

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.1 Okvirni sporazum

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj može sklapati okvirne sporazume primjenjujući postupke propisane Zakonom, osim pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje na temelju uvjeta iz članka 131. stavka 1. točke 2. podtočaka a) i b), članka 131. stavka 1. točke 3., članka 132. stavka 1. točaka 2. i 4., članaka 133. i 134. Zakona. Drugim riječima, okvirni sporazum se ne može sklapati primjenom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje ukoliko su ostvareni sljedeći uvjeti:

 • - ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga: a) cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe, b) nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga (članak 131. stavak 1. točka 2. podtočke a) i b))
 • - ako, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće pridržavati se rokova propisanih za otvorene ili ograničene postupke ili natjecateljske postupke uz pregovore, s time da okolnosti na koje se poziva javni naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem (članak 131. stavak 1. točka 3.)
 • - za dodatne isporuke robe od strane isporučitelja iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena robe ili instalacija, ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena isporučitelja obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drukčije tehničke značajke, što bi rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine (članak 132. stavak 1. točka 2.)
 • - za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe (članak 132. stavak1. točka 4.)
 • - ako predmetni ugovor usluga slijedi projektni natječaj proveden u skladu s odredbama Zakona i dodjeljuje se, u skladu s pravilima predviđenima u projektnom natječaju, pobjedniku ili jednom od pobjednika toga natječaja, u kojem se slučaju svi pobjednici pozivaju na pregovaranje (članak 133.)
 • - za nove usluge ili nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je javni naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  1. takve su usluge ili radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor
  2. izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka javne nabave sukladno Zakonu
  3. u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih usluga ili radova koji će se ponavljati te uvjeti pod kojima se oni dodjeljuju
  4. u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka
  5. pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunana je ukupna procijenjena vrijednosti novih usluga ili novih radova koji će se ponavljati, te
  6. ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od sklapanja izvornog ugovora (članak 133. i 134.)

Okvirni sporazum može se sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata ali se ne smije zlorabiti ili primjenjivati na način kojim bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje. Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata tada se stranke ne obvezuju na sklapanje ugovora na temelju tog okvirnog sporazuma, dok okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma ako je tako javni naručitelj odredio u dokumentaciji o nabavi.

Sporazum se ne smije sklopiti na rok dulji od četiri godine, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koje javni naručitelj mora obrazložiti. Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje navesti da će sklopiti okvirni sporazum te navesti broj gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum. Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: