danas je 22.9.2023

Input:

Otpis knjiga školske knjižnice

28.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zanima me kako se točno knjiži otpis knjiga školske knjižnice.

Odgovor:

Odredbom članka 18. stavak 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16; dalje u tekstu: Pravilnik o PRRP), propisano je da se dugotrajna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.
Člankom 19. Pravilnika o PRRP, propisano je:

  • da se vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom,
  • da se iznimno vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu ne ispravljaju,
  • da ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, dugogodišnji zakup i slično) ne može