Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Poslovnik o radu školske knjižnice

26.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.6 Poslovnik o radu školske knjižnice

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Na temelju odredbe članka ( broj članka) Statuta (ime škole), Školski odbor je na prijedlog ravnatelja , prof. (ime) na sjednici održanoj (datum) donio te usvojio

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o radu školske knjižnice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se položaj i rad školske knjižnice, te prava i dužnosti korisnika školske knjižnice u (puno ime škole) (u daljnjem tekstu: Škola).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilnikom koriste se za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu koju posjeduje. Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Članak 3.

Zadaća je školske knjižnice unaprjeđivanje svih oblika i područja odgojnoobrazovnog procesa i rada škole:

 • - upoznavanje korisnika s različitim izvorima znanja i informacija, te poticanje na njihovo korištenje
 • - usvajanje informacijskih vještina, razvijanje kritičkog procjenjivanja u odabiru informacija
 • - upoznavanje korisnika s načinom rada knjižnice kao multimedijskog i informacijskog središta škole
 • - poticanje učenika i nastavnika na cjeloživotno učenje
 • - omogućavanje nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje nastavnog plana i programa te permanentno stručno usavršavanje
 • - omogućavanje učenicima ispunjenje obveza koje proizlaze iz nastavnog plana i programa škole

Članak 4.

Knjižnicu vodi stručni suradnik - školski knjižničar.

Djelatnost školskog knjižničara obuhvaća sljedeća područja rada :

 • - planiranje i programiranje rada školske knjižnice
 • - obavljanje stručno-knjižnične i informacijske djelatnosti
 • - sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima
 • - obavljanje poslova vezanih uz kulturnu i javnu djelatnost Škole
 • - suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim suradnicima, te s drugim djelatnicima škole i roditeljima učenika
 • - permanentno stručno usavršavanje i obavljanje drugih poslova određenih općim aktima Škole - suradnja s Matičnom službom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, drugim knjižnicama, nakladnicima, Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i drugim ustanovama

Članak 5.

O ispravnoj primjeni odredaba ovoga Pravilnika skrbe ravnatelj i knjižničar.

KNJIŽNIČNI FOND

Članak 6.

Fond školske knjižnice sadrži:

 • - knjižnu građu (knjige, časopise i drugu tiskanu građu),
 • - knjižnu građu spomeničke biblioteke
 • - neknjižnu građu (AV medije, CD ROM-ove, DVD-e, diskete, internetski zapisi i
 • - sl.).

Knjižna građa predviđena za posudbu treba biti smještena u slobodnom pristupu, a knjižna građa spomeničke biblioteke nema slobodan pristup i nije predviđena za posudbu, fotokopiranje niti fotografiranje s bljeskalicom.

Spomenička biblioteka se može dati na uvid samo u prisustvu knjižničara.

Organizacija smještaja knjižne građe koja se ne posuđuje izvan knjižnice i o neknjižnoj građi odlučuje knjižničar.

O sastavu knjižničnog fonda (nabava i otpis) odlučuje knjižničar vodeći računa da on bude prilagođen iskazanim potrebama korisnika te da bude prilagođen nastavnom programu.

ZAŠTITA GRAĐE U KNJIŽNICI

Članak 7.

Knjižnica je dužna osigurati zaštitu građe u knjižnici pravilnim smještajem i ispravnim postupanjem u knjižnici i izvan nje - što obuhvaća reviziju s otpisom, uvezivanje i popravljanje.

Članak 8.

Revizijom knjižnične građe u školskoj knjižnici obvezno se utvrđuje stanje na policama i knjižnici u cjelini te osigurava čuvanje i zaštita knjižnične građe.

Reviziju provodi povjerenstvo u nazočnosti knjižničara koji građu priprema za reviziju.

Za vrijeme revizije knjižnica je zatvorena za korisnike, građa se ne posuđuje, a može se vratiti ako nije vraćena na vrijeme.

Revizija se obavlja za vrijeme ljetnih školskih praznika, dok knjižničar i članovi povjerenstva ne koriste godišnji odmor.

Članak 9.

Revizija i otpis provode se sukladno odredbama Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe. Istrošene knjige se otpisuju ili popravljaju, zastarjele knjige se otpisuju. Otpisanu građu treba nadoknaditi nabavkom nove građe.

KORISNICI KNJIŽNICE

Članak 10.

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, nastavnici i stručni suradnici te ostali radnici Škole (u daljem tekstu: korisnici).

Članak 11.

Za sve korisnike iz članka 10. ovog Pravilnika članstvo u školskoj knjižnici je besplatno.

Članak 12.

U iznimnim slučajevima knjižnica pruža usluge i vanjskim korisnicima, uz posebnu suglasnost ravnatelja Škole.

Članak 13.

Za trajanja radnog vremena korisnici mogu boraviti u prostorijama školske knjižnice u čijem je sastavu i čitaonica.

Korisnici u knjižnicu ne smiju unositi predmete, odnosno aparate čijom se uporabom remeti redovni rad knjižnice.

Članak 14.

Školska čitaonica može uz suglasnost knjižničara služiti za učeničko individualno ili skupno druženje i gledanje videa i televizijskog programa.

Iznimno, ukoliko se u prostorijama čitaonice održava nastava, korisnici neće moći u njoj boraviti.

Članak 15.

U prostorijama knjižnice

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: