Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Poslovnik o radu školskog vijeća

26.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.5 Poslovnik o radu školskog vijeća

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Na temelju članka ( ). Statuta (ime škole), Školski odbor na sjednici održanoj dana godine donio je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG VIJEĆA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Školskog vijeća (učiteljskog vijeća, razrednog vijeća, vijeća roditelja i vijeća učenika) (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Školskog vijeća (ime škole) (u daljnjem tekstu: Školsko vijeće), te prava i obveza članova Školskog vijeća i drugih osoba u svezi s radom Školskog vijeća.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu Školskog vijeća obvezuju sve članove, radnike i druge osobe koje su nazočne sjednicama Školskog vijeća.

Članak 3.

Vijeća rade na sjednicama.

Uz članove vijeća na sjednicama mogu biti prisutne i druge osobe koje su pozvane na sjednicu.

Sjednice Školskog vijeća su javne.

Iznimno, kada se na sjednici Školskog vijeća iznose ili razmatraju podaci koji prema zakonu ili općem aktu predstavljaju poslovnu, vojnu ili drugu tajnu, javnost je isključena.

Članak 4.

Predsjednik Školskog vijeća, odnosno zamjenik predsjednika Školskog vijeća brinu o primjeni odredbi ovog Poslovnika.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog vijeća saziva ravnatelj Škole i sjednicom predsjedava do izbora predsjednika.

PRIPREMANJE I SAZIVANJE ŠKOLSKOG VIJEĆA

Članak 6.

Sjednicu nastavničkog, razrednog i stručnih vijeća saziva predsjednik vijeća, a u slučaju spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Vijeća učenika saziva voditelj vijeća učenika u suradnji s predsjednikom vijeća učenika.

Sjednicu Vijeća roditelja saziva predsjednik u suradnji s ravnateljem.

Svi nastavnici obvezni su prisustvovati sjednicama školskih vijeća.

Nastavnici su o eventualnoj nemogućnosti i razlozima nedolaska na sjednicu obvezni elektronskim putem ili usmeno obavijestiti pozivatelja.

Sjednicama Vijeća, osim njegovih članova, mogu biti nazočne i druge osobe koje prema potrebi pozove predsjedavatelj sjednice.

Članak 7.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član vijeća.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova vijeća ili ravnatelj kada nije sazivatelj sjednice.

Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovoga članka, a radi se o zakonitosti rada Škole, sjednicu vijeća ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 8.

Poziv o održavanju sjednice, članovima nastavničkog vijeća, razrednog i stručnih vijeća dostavlja se elektronskim putem, kao i putem oglasne ploče Škole.

O održavanju sjednice, članovi vijeća roditelja obavještavaju se elektronskim putem ili dostavom pisanog poziva.

O održavanju sjednice, članovi vijeća učenika obavještavaju se putem oglasne knjige i oglasne ploče Škole.

Članak 9.

Materijale na sjednici obrazlaže osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se materijal odnosi.

Članak 10.

Predsjednik Školskog vijeća može na sjednicu pozvati pojedine radnike, radi davanja stručnog mišljenja i tumačenja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu sjednice.

Pozvani radnik je dužan odazvati se pozivu i biti nazočan sjednici.

Članak 11.

Ukoliko bi nastupio prekid sjednice Školskog vijeća iz bilo kojeg razloga, predsjednik Školskog vijeća usmeno obavještava nazočne o danu i satu održavanja nastavka sjednice, bez obveze ponovnog pisanog zakazivanja sjednice.

O nastavku sjednice oglašava se obavijest na oglasnoj ploči.

TIJEK SJEDNICE ŠKOLSKOG VIJEĆA

Članak 12.

Predsjednik Školskog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da li je nazočna natpolovična većina članova Školskog vijeća za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka.

Broj članova Školskog vijeća, potrebnih za pravovaljano odlučivanje utvrđuje se i tijekom sjednice, te u slučaju da su pojedini članovi Školskog vijeća napustili sjednicu, sjednica se prekida.

Članak 13.

Osim u slučaju isključenja javnosti utvrđenom u članku 3. stavak 4. ovog Poslovnika, Školsko vijeće može većinom glasova svih članova odlučiti da se za pojedini dio sjednice javnost isključi. Odluka o isključenju javnosti unosi se u zapisnik po diktatu predsjednika Školskog vijeća.

Članak 14.

Sjednica započinje utvrđivanjem dnevnog reda.

Dnevni red sjednice priprema i predlaže predsjednik Školskog vijeća.

Predsjednik Školskog vijeća dužan je u prijedlog dnevnog reda unijeti sve prijedloge dostavljene do dana sazivanja sjednice Školskog vijeća.

Iznimno, prijedlog dnevnog reda može se dopuniti i na samoj sjednici, uz obrazloženje prijedloga koje daje predlagatelj. Predloženi dnevni red je usvojen ako se za njega izjasnila većina nazočnih članova Školskog vijeća.

Članak 15.

Nakon utvrđenog dnevnog reda pristupa se verifikaciji (potvrđivanju) zapisnika s prethodne sjednice Školskog vijeća.

Svaki član Školskog vijeća ima pravo staviti primjedbu na zapisnik i to u pisanom obliku predsjedniku Školskog vijeća do dana održavanja sjednice.

Usmene primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice mogu se davati samo u slučaju ako zapisnik nije dostavljen članu Školskog vijeća. Ravnatelj podnosi izvješće o izvršenju odluka i zaključaka Školskog vijeća sa prethodne sjednice.

Članak 16.

Prije odlučivanja, o svakom pitanju stavljenom na dnevni red sjednice vodi se rasprava nakon završenog izlaganja izvjestitelja.

Rasprava se zaključuje kada predsjednik Školskog vijeća utvrdi da nema više sudionika u raspravi, po pojedinoj točki dnevnog reda.

Članak 17.

Svaki član Školskog vijeća ima pravo govoriti o predmetu koji je na dnevnom redu sjednice po prethodno zatraženoj i dobivenoj riječi po redu prijave.

Školsko vijeće može odlučiti da se na sjednice sasluša i radnik koji nije član Školskog vijeća, ako je u interesu donošenja odluke po točki utvrđenog dnevnog reda.

Članak 18.

Sudionik u raspravi može raspravljati samo o predmetu koji se nalazi na dnevnom redu sjednice. Ukoliko se sudionik u raspravi ne pridržava dnevnog reda, predsjednik Školskog vijeća ga ima pravo opomenuti, a ukoliko se i poslije opomene ne pridržava dnevnog reda, predsjednik Školskog vijeća ima pravo oduzeti mu riječ, a opomena i oduzimanje riječi unijet će se u zapisnik.

GLASOVANJE I ODLUČIVANJE

Članak 19.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Školskog vijeća utvrđuje prijedlog odluke koji se daje na glasovanje.

Pravo odlučivanja imaju samo članovi Školskog vijeća dok se ostale pozvane osobe mogu sudjelovati u raspravi no bez prava odlučivanja.

Na temelju pisanog zahtjeva učenika,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: