danas je 22.9.2023

Input:

Prava i obveze članova Školskog odbora u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj

2.8.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim tekstom dajemo prikaz prava i obveza članova Školskog odbora u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj koje proizlaze iz odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19 i 64/20), odnosno Poslovnika o radu Školskog odbora.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi regulirana je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama s time da pod javnim ustanovama podrazumijevamo osnovne škole, srednje škole, učeničke domove te druge javne ustanove.

Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

 

– učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika,

– vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,

– osnivač tri člana.

 

Upravljanje školskom ustanovom prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Školom upravlja Školski odbor, a učeničkim domom Domski odbor s time da Školski odbor prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog, odnosno odgajateljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan,