Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o radu Ustanove

26.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.3 Pravilnik o radu Ustanove

Kristian Plazonić dipl iur.

PREUZMITE!

___________________ BOLNICA _________

PRAVILNIK O RADU

__________, __________ 2018.god.

Na temelju članka 58. i 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.), članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17., dalje: ZOR) i članka ___. Statuta ___________ bolnice ____ (u nastavku: Bolnica), Upravno vijeće ___________ bolnice ____, na svojoj ___. redovnoj sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018. godine donosi:

PRAVILNIK O RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radu, (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) uređuju se prava i obveze iz radnog odnosa za koje je to zakonom propisano.

Članak 2.

Organizacija rada i sistematizacija poslova u Bolnici, te plaće, dodaci na plaće i druga materijalna prava radnika uređuju se posebnim pravilnicima.

Pravilnici iz stavka 1. ovoga članka zajedno s odredbama ovoga Pravilnika osnova su za utvrđivanje uglavaka Ugovora o radu za pojedinog radnika.

Članak 3.

Prije stupanja na rad radnik se mora upoznati s odredbama ovog Pravilnika.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Ugovorom o radu sporazumom Radničkog vjeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Članak 4.

Radnik je obvezan savjesno i marljivo obavljati poslove za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi poslovne interese poslodavca i pridržavati se strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije posla i pravila struke.

II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Članak 5.

Radni se odnos zasniva Ugovorom o radu .

Ugovor o radu može sklopiti osoba koja pored uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i posebne uvjete.

Kao posebni uvjet u skladu s Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova utvrđuju se

 • - stručna sprema
 • - posebna znanja, sposobnosti i ispiti
 • - radno iskustvo
 • - godine života
 • - posebna zdravstvena sposobnost

Članak 6.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

U skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom u djelatnosti zdravstva radni se odnos može zasnivati i na određeno vrijeme.

Članak 7.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi Ravnatelj .

Ugovor o radu s pojedinim radnikom sklapa Ravnatelj Bolnice, odnosno osoba koju Ravnatelj ovlasti.

Prava i obveze poslodavca i radnika iz ugovora o radu, zakona i drugih općih akata ostavaruju se od dana kada je radnik počeo raditi.

III. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI RADNIKA

Članak 8.

Bolnica je obvezna osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na radu, a osobito održavati uređaje i opremu, mjesto rada i pristup mjestu rada, primjeniti mjere zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, spriječavati opasnost na radu, obavještavati radnike o opasnostima na radu i osposobljavati ih za rad na siguran način.

Svaki radnik odgovoran je za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i sigurnost i zdravlje ostalih radnika na koje utječu njegovi postupci na poslu.

Radnik je obavezan pravilno upotrebljavati sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu i odmah obavijestiti poslodavca o mogućoj opasnosti.

Članak 9.

Bolnica će kao voditelj obrade od radnika prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama osobne podatke utvrđene propisima o evidenciji u oblasti rada, te podatke radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, a osobito:

 • - za obračun poreza iz dohotka i određivanje osobnih odbitaka,
 • - podatke o školovanju,
 • - zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti
 • - i podatke vezene za zaštitu majčinstva.

Radnici su obvezni dostavljati utvrđene podatke iz stavka 1. ovog članka.

Bolnica će kao voditelj obrade obrađivati osobne podatke radnika samo uz uvjete određene Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br.42/18.) i posebnim zakonima.

Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka Bolnica će urediti postupak zaštite, nadzora, prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

Članak 10.

Ravnatelj imenuje osobu, koja je ovlaštena za prikupljanje, korištenje i dostavljanje podataka trećim osobama.

Članak 11.

Prije sklapanja ugovora o radu, radnik se za poslove s posebnim uvjetima rada mora uputiti na liječnički pregled.

Za ostale poslove radnik se može uputiti na liječnički pregled u svrhu utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti s tim da troškove pregleda snosi poslodavac.

IV. PROVJERAVANJE STRUČNIH I RADNIH SPOSOBNOSTI RADNIKA I PROBNI RAD

Stručne i radne sposobnosti

Članak 12.

Stručne i radne sposobnosti radnika za pojedine poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova mogu se provjeravati prije sklapanja ugovora o radu (prethodno provjeravanje) i putem probnog rada.

Članak 13.

Prethodno provjeravanje obavlja se intervjuom,testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, ovisno o vrsti poslova koje radnik treba obavljati u radnom odnosu.

Probni rad

Članak 14.

Tijekom probnog rada radnik obavlja one poslove za koje sklopi ugovor o radu i to u opsegu i trajanju neophodnom da se utvrde i ocijene njegove stručne sposobnosti.

Članak 15.

Trajanje probnog rada određuje se ugovorm o radu, time da on može trajati najduže šest (6) mjeseci.

Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok je najmanje 7 dana.

Članak 16.

Provjeravanje i ocjenu stručnih i radnih sposobnosti radnika za vrijeme probnog rada provodi neposredni voditelj organizacijske jedince u kojoj radnik radi ili druga osoba, odnosno povjerenstvo koje Ravnatelj ovlasti.

V. OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALAN RAD

Članak 17.

Pripravnicima se smatraju radnici koji su, po završenom stručnom obrazovanju, prvi put zasnovali radni odnos radi njihovog osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje su se školovali.

Članak 18.

Provođenje pripravničkog staža zdravstvenih radnika, način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad i polaganje državnog i stručnog ispita obavlja se prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, a u skladu s planom i programom pripravničkog staža („Narodne novine” br. 2/11., 14/13., 126/14. i 135/15.), koji je njegov sastavni dio.

Pripravnik iz stavka 1. ovog članka sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme dok traje pripravnički staž.

Članak 19.

Voditelj organizacijske jedinice u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ili osoba koju on ovlasti:

 • - upoznaje pripravnika s programom pripravničkog staža i načinom provođenja programa,
 • - organizira i prati provođenje programa,
 • - ovjerava svojim potpisom obavljeni pripravnički staž u pripravničkoj knjižici.

Članak 20.

Najveći broj pripravničkih mjesta zdravstvenih radnika u Bolnici je:

 • - za doktora medicine 9 pripravničkih mjesta
 • - za med.sestre.teh. 2 pripravničkih mjesta
 • - Broj pripravnika koji će zasnovati radni odnos ovisi o financijskim mogućnostima Bolnice.

Članak 21.

Nakon završetka pripravničkog staža, pripravnik - zdravstveni radnik polaže ispit prema programu, koji je sastavni dio programa osposobljavanja

Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva zdravstva.

Članak 22.

Za pripravnike koji nisu zdravstveni radnici, a osposobljavaju se za određene poslove odnosno određeno radno mjesto, pripravnički staž traje ovisno o stupnju stručne spreme i to:

 • - za pripravnike visoke stručne spreme - 12 mjeseci
 • - za pripravnike više stručne spreme - 9 mjeseci
 • - za pripravnike srednje stručne spreme --6 mjeseci

Ugovor o radu s pripravnikom iz prethodnog stavka sklapa se na određeno vrijeme.

Voditelj organizacijske jedinice za koju se pripravnik osposobljava, donosi uz suglasnost Ravnatelja program osposobljava pripravnika.

Provjeru znanja i osposobljenosti pripravnika za samostalan rad provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Ravnatelj.

Članak 23.

Povjerenstvo iz prethodnog članka dužno je osam dana prije isteka pripravničkog staža pisano izvjestiti Ravnatelja o stečenom znanju i osposobljenosti pripravnika za samostalan rad.

Članak 24.

Pripravnički staž ili njegov dio može se obaviti i bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Sa pripravnikom- volonterom zaključuje se ugovor o volonterskom radu u pisanom obliku.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 25.

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu ne bude određeno kraće radno vrijeme.

Ravnatelj posebnom odlukom u skladu s propisom ministra zdravstva utvrđuje raspored, početak i završetak radnog vremena

Članak 26.

Radi trajnog i nesmetanog pružanja zdravstvene zaštite građanima, Ravnatelj odlučuje o:

 • - organiziranju hitne medicinske pomoći neprekidno kroz 24 sata
 • - radnom vremenu u pojedinim organizacijskim jedinica,
 • - organiziranju rada u smjenama,
 • - dvokratnom radnom vremenu ili o pomicanju radnog vremena prema potrebama građana
 • - u slučajevima i uvjetima preraspodjele radnog vremena u toku godine.

U slučaju rada u smjenama obvezno se osigurava periodična izmjena smjena tako da radnik radi noću uzastopce najviše tjedan dana.

Članak 27.

Radi osiguranja trajnog i nesmetano pružanja zdravstvene zaštite u Bolnici se može uvesti rad u dežurstvu i pripravnost, kao poseban uvjet rada.

Ravnatelj utvrđuje program dežurstva i pripravnosti, u pravilu, za razdoblje od tri mjeseca.

Za rad u dežurstvu i pripravnosti radnik prima naknadu plaće u skladu s mjerilima iz Pravilnika o plaćama.

Članak 28.

Radi zaštite zdravlja radnika, radno vrijeme na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne utjecaje, može se utvrditi u trajanju kraćem od punog radnog vremena.

Ugovorom o radu može se odrediti radniku koji radi na poslovima sa skraćenim radnim vremenom, da u preostalom vremenu do punog radnog vremena obavlja druge poslove na kojima ne postoje štetni utjecaji.

Članak 29.

Raspored radnog vremena radnika koji radi skraćeno ili u nepunom radnom vremenu određuje se u dogovoru s voditeljem jedinice u kojoj radnik radi.

Članak 30.

Radnik je dužan raditi duže od punog radnog vremena ( prekovremeno) u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim zakonom, kao i u slučaju potrebe obavljanja određenih poslova radi spriječavanja nastanka štete poslodavcu.

Odluku o potrebi prekovremenog rada donosi voditelj organizacijske jedinice ako ga Ravnatelj na to ovlasti.

VII. ODMORI I DOPUSTI

a) Odmori

Članak 31.

Radnik koji radi u punom radnom vremenu ima pravo na odmor (stanku) od 30 minuta tijekom dnevnoga rada.

Vrijeme odmora u toku rada utvrđuje Ravnatelj svojom odlukom.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme.

Članak 32.

Ako je narav posla takva da ne omogućuje prekid rada radi korištenja odmora ugovorom o radu sa radnikom, utvrđuje se ili kraće radno vrijeme za 30 minuta ili se to osigurava kroz raspodjelu radnog vremena ili se pravo na odmor osigurava višekratnim korištenjem u kraćem trajanju.

Članak 33.

Radnik ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno

Članak 34.

Radnik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora u pravilu su subota i nedjelja.

Ako je neophodno da radnik radi na dan svog tjednog odmora, ima pravo dan odmora koristiti tijekom sljedećeg tjedna.

Članak 35.

Pravo na plaćeni godišnji odmor određuje se u trajanju najmanje 4 tjedna u svakoj kalendarskoj godini.

Ako je radnik zasnovao radni odnos tijekom kalendarske godine a nema šest mjeseci radnog staža neprekidno u Bolnici, ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.

Radnik koji radi na poslovima sa skraćenim radnim vremenom u smislu članka 28. ovog Pravilnika ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana.

Članak 36.

Trajanje godišnjeg odmora duže od 4 tjedna utvrđuje se prema:

 • - dužini radnog staža
 • - složenosti poslova
 • - posebnim socijalnim uvjetima
 • - uvjetima rada

Članak 37.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na pravo utvrđeno u članku 35. stavku 1. ovog Pravilnika, dodaju dani godišnjeg odmora prema ovim osnovama i mjerilima:

 • prema dužini radnog staža

 • od 5 do 15 godina - 2 dana

 • od 16 do 25 godina - 4 dana

 • od 26 do 35 godina - 6 dana

 • preko 35 godina - 10 dana

 • prema složenosti poslova

 • radna mjesta

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: