danas je 22.9.2023

Input:

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata

4.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE!

OPĆINA _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

Općinsko vijeće

(mjesto), (datum)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka ____. Statuta Općine __________ (Službene novine / list ________), Općinsko vijeće donosi slijedeći

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

Predmet ovog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (dalje: „Pravilnik”) je uređivanje općih uvjeta, postupka i kriterija za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima sveučilišnih i stručnih studija koji imaju prebivalište na području Općine _________ ( dalje u tekstu: Općina).

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Kriterij za stipendiranje učenika i studenata je uspjeh u dosadašnjem školovanju.

Prijavu na natječaj može podnijeti više učenika i/ili studenata iz iste obitelji.

Članak 3.

Vrstu i broj stipendija, kao i mjesečnu visinu iste određuje Općinski načelnik posebnom odlukom ovisno o osiguranom iznosu za tu namjenu u Proračunu Općine.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje i provodi ________ odjel Općine, a sukladno kriterijima i postupku definiranih ovim Pravilnikom.

Natječaj se raspisuje početkom školske godine.

Natječaj se objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine.

Članak 5.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola i svi redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine, te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) učenici

  • ___________
  • ___________
  • ___________
   

b) studenti

  • ___________
  • ___________
  •  ___________

 

Članak 6.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je ________ dana od dana objave