Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na naknadu štete i odgovornost kod nezakonite obrade podataka

15.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.4 Pravo na naknadu štete i odgovornost kod nezakonite obrade podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Kada je obrada osobnih podataka od strane voditelja obrade ili izvršitelja  obrade nezakonita, primjerice kada ispitanik nije dao privolu za obradu svojih osobnih podataka, bilo za jednu i više posebnih svrha, a zbog takve nezakonite obrade je nastupila šteta, ispitanik ima pravo na naknadu štete.     

Prema uvodnoj izjavi br. 146. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), voditelj obrade ili izvršitelj obrade trebali bi nadoknaditi svaku štetu koju osoba može pretrpjeti zbog obrade kojom se krši  Uredba (EU) 2016/679. Ekskulpirati odnosno izuzeti se od odgovornosti moguće je za voditelja obrade ili izvršitelja obrade ako dokaže da nije ni na koji način odgovoran za štetu.

Istom izjavom smatra se da bi pojam štete trebalo široko tumačiti s obzirom na sudsku praksu Suda tako da se u potpunosti odražavaju ciljevi Uredbe (EU) 2016/679. Što ne znači da se time dovode u pitanje zahtjevi za naknadu štete koja proizlaze iz kršenja drugih pravila prava Unije ili prava države članice. Nezakonita obrada kojom se krši Uredba (EU) 2016/679 također uključuje obradu kojom se krše delegirani i provedbeni akti doneseni u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i pravom države članice kojim se razrađuju pravila Uredbe (EU) 2016/679.

Kad su u pitanju ispitanici oni bi prema uvodnoj izjavi br. 146. Uredba (EU) 2016/679,  trebali dobiti potpunu i učinkovitu naknadu za štetu koju su pretrpjeli. U slučaju da su voditelji obrade ili izvršitelji obrade uključeni u istu obradu, svaki voditelj obrade ili izvršitelja obrade trebalo bi smatrati odgovornim za cjelokupnu štetu. Izjava govori i o raspodjeli obveze glede naknade štete. Tako stoji: „Međutim ako su povezani u isti sudski postupak, u skladu s pravom države članice, naknada se može raspodijeliti u skladu s odgovornošću svakog voditelja obrade ili izvršitelja obrade za štetu uzrokovanu obradom, pod uvjetom da se osigura puna i učinkovita naknada ispitaniku koji je pretrpio štetu.” Dakako, navedenom izjavom određuje se i regresno pravo, pa tako  svaki voditelj obrade ili izvršitelj obrade koji je platio punu naknadu, može naknadno pokrenuti postupak za regres protiv drugih voditelja obrade

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: