Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1.6 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje javni naručitelj smije koristiti u sljedećim slučajevima:

 1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, ili nijedan zahtjev za sudjelovanje, ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u ograničenom postupku, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti iz otvorenog ili ograničenog postupka nisu bitno izmijenjeni, u kom slučaju je naručitelj obvezan Europskoj komisiji poslati izvješće o postupku javne nabave ako ga zatraži
 2. ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:
  1. cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe
  2. nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili
  3. zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva
 3. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno ako, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće pridržavati se rokova propisanih za otvorene ili ograničene postupke ili natjecateljske postupke uz pregovore, s time da okolnosti na koje se poziva javni naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem.

Razlozi iz točaka 2..ii. i 2.iii. (nepostojanje tržišnog natjecanja i zaštita isključivih prava) mogu se primijeniti samo ako ne postoji razumna alternativa ili zamjena, a nepostojanje tržišnog natjecanja nije rezultat namjere da se određenom gospodarskom subjektu neopravdano da prednost ili ga se stavi u nepovoljan položaj.

S obzirom da se pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje može koristiti samo u taksativno navedenim slučajevima, zakonske pretpostavke za njegovu primjenu se moraju strogo tumačiti, što znači da bi se ovaj postupak trebao provoditi samo iznimno. Osim toga, na naručitelju je teret dokaza okolnosti koje opravdavaju primjenu ovog postupka.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe:

 1. ako se proizvodi proizvode isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, pod uvjetom da se proizvedenom količinom proizvoda ne ostvaruje tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja
 2. za dodatne isporuke od strane isporučitelja iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena robe ili instalacija, ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena isporučitelja obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drukčije tehničke značajke, što bi rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju, ne smije biti duže od tri godine
 3. za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe
 4. za kupnju robe ili usluga po posebno povoljnim uvjetima, bilo od isporučitelja koji trajno obustavlja ili je obustavio poslovne djelatnosti bilo od stečajnog upravitelja ili likvidatora u okviru odgovarajućeg postupka, nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga:

 1. ako predmetni ugovor slijedi projektni natječaj proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona i dodjeljuje se, u skladu s pravilima predviđenima u projektnom natječaju, pobjedniku ili jednom od pobjednika toga natječaja; u potonjem slučaju svi se pobjednici pozivaju na pregovaranje
 2. za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je javni naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  1. takve su usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor
  2. izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka javne nabave sukladno Zakonu
  3. u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih usluga koje će se ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju
  4. u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka
  5. pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednosti novih
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: