danas je 22.9.2023

Input:

Prihodi iz proračuna, prihodi od donacija, prihodi od imovine, vlastiti prihodi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.5 Prihodi iz proračuna, prihodi od donacija, prihodi od imovine, vlastiti prihodi

mr. sc. Ksenija Cipek

Prihodi se iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja, a prema kojem se:

 • - ne iskazuju prihodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
 • - prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,
 • - za donacije nefinancijske imovine iskazuju prihodi i rashodi.

Prihod se definira kao povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na:

 • prihode poslovanja, koji se dalje dijele na:

  • - 63 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
  • - 64- prihode od imovine,
  • - 65- prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknade,
  • - 66- prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija,
  • - 67- prihodi iz nadležnog proračuna i
  • - 68 ostale prihode;
 • prihode od prodaje nefinancijske imovine, koji se klasificiraju