danas je 5.10.2023

Input:

Primjeri knjiženja

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Primjeri knjiženja

Ljubica Radić, mag.oec.

Načelo pojednostavljenih troškova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te projekata namijenjenih mladima. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje, povezivanjem potpore formalnom i neformalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također pružaju veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih. Najznačajnija karakteristika načela pojednostavljenih troškova je fokus na ocjeni kvalitete projekta (rezultata, učinaka) umjesto pravdanja troškova računima. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ovaj princip financiranja znatno pojednostavljuje administrativne postupke i smanjuje rizik pogreške. Tri su modela financiranja projekata po načelu pojednostavljenih troškova: financiranje primjenom fiksnih stopa, standardnih veličina jediničnih troškova i fiksnih (paušalnih) iznosa.

Agencija za mobilnost je proračunski korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pomoći od institucija i tijela EU namijenjene (su)financiranju programa i projekata koje Agencija temeljem natječaja dodjeljuje subjektima koji se javljaju na natječaje u cijelosti se planiraju u državnom proračunu na pozicijama Agencije.

Evidencije kod Agencije za mobilnost

Prilikom isplate financijskih sredstava od Agencije za mobilnost korisnicima kojima su sredstva odobrena putem natječaja, Agencija će evidentirati rashod (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i prihod od EU pomoći. Kod knjigovodstvenog evidentiranja strukturnih fondova kod kojih se prihod od EU priznaje tek po nastanku rashoda kod krajnjeg korisnika EU sredstava.

Evidencije kod škola - korisnika projekata

Kod projekata financiranih iz Erasmus+ programa korisnik će u trenutku kada dobije sredstva imati prihod temeljem prijenosa EU sredstava, dok će rashod evidentirati prema prirodnoj vrsti troška u trenutku nastanka. U ovom slučaju nije potrebno dodatno izvještavanje korisnika o potrošenim sredstvima kako bi se evidentirao prihod od EU kod Agencije za mobilnost. Prilikom vrednovanja završnog izvješća ocjenjuje se kvaliteta provedenih aktivnosti te se u slučaju manjkave, djelomične ili zakašnjele provedbe korisniku umanjuje financijska potpora ovisno o dobivenoj ocjeni u određenom postotku na određene kategorije troškova ili na ukupan iznos ugovorenih sredstava, a ne temeljem računa.

S obzirom da će Agencija odmah po isplati sredstava korisniku/školi evidentirati rashod temeljem prijenosa EU sredstava (i priznati prihod od pomoći EU), a škola istovremeno evidentirati prihod temeljem prijenosa EU sredstava (neovisno o nastanku rashoda), ovi prijenosi će biti evidentirani na prihodovnoj i rashodovnoj strani u istom izvještajnom razdoblju, što je od iznimne važnosti za konsolidaciju financijskih izvještaja općeg proračuna.

Zbog toga što priznavanje prihoda od pomoći EU ili temeljem prijenosa EU sredstava ne ovisi o nastanku rashoda na projektu, moguća je situacija u kojoj škola u jednoj godini ostvari višak prihoda nad rashodima (na tom izvoru financiranja) uslijed primitka sredstava predfinanciranja od Agencije pred kraj godine, dok sama provedba projekta (a time i nastanak rashoda) počinju u sljedećoj godini. U toj godini (sljedećoj), škola će imati manjak prihoda nad rashodima (na tom izvoru financiranja), koji će se „pokriti” prenesenim viškom iz prethodne godine.

Primjer 1. Agencija za mobilnost prenosi EU sredstva Školi, kojoj je osnivač grad, iz programa Erasmus+. Agencija je Školi isplatila 70% predviđene vrijednosti projekta u iznosu od 10.500 kn. Po analizi završnog izvješća ustanovljeno je da korisnik ima pravo na isplatu do ukupno ugovorenog iznosa od 15.000 kn, pa je Agencija Školi isplatila i razliku sredstava.

Evidencije kod Agencije za mobilnost

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Agencija dobiva sredstva EU na devizni račun  100.000  1112  23957  
Agencija prenosi sredstva na račun škole  10.500  36813  1112  
Priznavanje prihoda  10.500  23957  63231  
Završna isplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  36813  1112  
Priznavanje prihoda  4.500  23957  63231  

Evidencije kod Škole koja posluje preko vlastitog računa

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Škola na račun prima EU sredstva za projekt od Agencije  10.500  11121  63811  
Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  9.500  3  23  
Plaćanje fakture  9.500  23  11121  
Uplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  11121  63811  

Evidencije kod Škole koja posluje putem riznice nadležnog gradskog proračuna

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Evidentiranje EU sredstava od Agencije za projekt Škole uplaćenih na račun gradske riznice  10.500  16721  63811  
Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  9.500  3  23  
Primljena obavijest iz riznice da je faktura plaćena  9.500  23  16721  
Uplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  16721  63811  

Primjer 2. Agencija za mobilnost prenosi EU sredstva Školi, kojoj je osnivač grad, iz programa Erasmus+. Agencija je Školi isplatila 70% predviđene vrijednosti projekta u iznosu od 14.000 kn, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000 kn. Po analizi završnog izvješća ustanovljeno je da Škola nema pravo na isplatu do ukupno ugovorenog iznosa od 20.000 kn, nego je čak dužna vratiti Agenciji 2.000 kn.

Evidencije kod Agencije za mobilnost i programe EU

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Godina 1. 
Agencija prima predujam sredstava na svoj devizni račun  100.000  1112  23957  
Agencija prenosi sredstva na račun škole  14.000  36812  1112  
Priznavanje prihoda  14.000  23957  63231  
Godina 2. 
Analiza završnog izvješća – naložen povrat sredstava predujma u iznosu od 2.000 kn  2.000  12913  23957  
Škola uplaćuje povrat  2.000  1112  12913  

Evidencije kod Škole koja posluje preko vlastitog računa

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Godina 1. 
Škola prima sredstva (70%) od Agencije na svoj račun  14.000  11121  63811  
Škola provodi projekt (nastanak rashoda)  13.000  3  23  
Škola plaća račune  13.000  23  11121  
Godina 2. 
Analiza završnog izvješća – naložen povrat sredstava predujma u iznosu od 2.000 kn  2.000  92211  23957  
Škola uplaćuje povrat  2.000  23957  11121  

Ako temeljem analize završnog izvješća Škola mora vratiti dio EU sredstava primljenih za provedbu projekta, Škola će isto evidentirati preko viškova ili manjkova i obveze za primljeni predujam EU sredstava.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo je natječaj (otvoreni poziv) za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. EU sredstva se dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz