Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Troškovi izleta

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2 Troškovi izleta

Mira Ognjan, mag.oec.

Škola može planirati u godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena. Te aktivnosti su: izleti, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Načine, uvjete, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga vezanih uz navedene aktivnosti propisuje ministar pravilnikom.

Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom da je riječ o obliku izvanučioničnog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole. Za svaku aktivnost škola je dužna izraditi detaljan program aktivnosti s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i načinom vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja, s obzirom da oni financiraju provedbu aktivnosti. Za svaku aktivnost škola uz voditelja mora osigurati pratnju sukladno broju učenika, a za učenike s teškoćama pratnju sukladno njihovim teškoćama. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma. Osnovna načela koja treba pritom poštivati su: dragovoljnost, transparentnost, opravdanost, preciznost planiranja i kvaliteta realizacije.

Realizacija izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija definirana je Zakonom o odgoju i obrazovanju (NN 87/08-68/18), Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07-130/17) i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škola (NN 81/15). Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove. U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi. Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja, nastavnika ili odgajatelja u mjesto u kojem je škola ili izvan njega, a koji organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Školska ekskurzija je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, sportskim i tehničkim središtima koje organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode. Škola u prirodi je oblik višednevne nastave koja se održava izvan mjesta stanovanja u prirodnom odredištu, s odgovarajućim uvjetima prilagođenim učenju i poučavanju u zatvorenome i otvorenome prostoru. U pravilu se organizira za učenike trećega i/ili četvrtoga razreda osnovne škole, odnosno u skladu s razvojnim sposobnostima učenika s teškoćama u razvoju. Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole su škola plivanja, posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove. Škola plivanja je specifičan obvezujući oblik nastave tjelesne i zdravstvene kulture koji se u pravilu ostvaruje s učenicima drugoga ili trećega razreda osnovne škole. Posjet je poseban oblik odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole. Izvodi se na lokalitetu od posebne vrijednosti (arheološke, geološke, botaničke), u ustanovama i institucijama (muzej, galerija, kazalište, kino, tvornica, elektrana, vatrogasna postaja) i sl. u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Korisnicima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole smatraju se učenici koji sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi i njihovi roditelji, skrbnici ili udomitelji, učitelji, stručni suradnici te ravnatelji (korisnici usluga). Davateljima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave smatraju se turističke agencije, kulturne ili javne ustanove te druge pravne i fizičke osobe koje mogu sudjelovati u provedbi izvanučioničke nastave (davatelji usluga).

Za svaku izvanučioničku nastavu imenuje se posebno Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a čine ga ravnatelj školske ustanove, razrednik, učitelj voditelj, predstavnik roditelja, a za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole kao i za učenike srednje škole i predstavnik učenika. Kada se ista izvanučionička nastava planira za više razrednih odjela ili odgojno-obrazovnih skupina, u Povjerenstvo se imenuje razrednik, roditelj i učenik svakoga razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine. Učenici imenovani u Povjerenstvo sudjeluju u radu Povjerenstva, imaju pravo davanja mišljenja, ali nemaju pravo odlučivanja. Nakon donošenja školskoga kurikuluma te godišnjega plana i programa rada školske ustanove, a najkasnije 7 dana prije objave javnoga poziva ravnatelj na prijedlog učiteljskog i nastavničkog vijeća imenuje Povjerenstvo. Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. U slučaju da je broj članova paran, u Povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj. Povjerenstvo radi na sastancima na kojima se vodi zapisnik. Članovi Povjerenstva na prvom sastanku između sebe biraju predsjednika. Odluke Povjerenstva su pravovaljane ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova s pravom odlučivanja. Za odabir ponuda na temelju zajednički objavljenoga javnog poziva dviju školskih ustanova imenuje se zajedničko Povjerenstvo u čijem radu sudjeluju

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: