danas je 23.9.2023

Input:

Zapošljavanje domara/ložača s posebnim osvrtom u svezi ispunjavanja uvjeta za rukovoditelja/ložača centralnog grijanja u odgojno-obrazovnim ustanovama

1.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim radom dajemo skraćeni prikaz općih i posebnih uvjeta za zapošljavanje domara/ložača u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Obzirom da su opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama (osnovnoj školi, glazbenoj ili umjetničkoj školi, gimnaziji, srednjoj strukovnoj školi, srednjoj tehničkoj školi), propisani općim propisima o radu, odnosno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 69/19, 64/20, 151/22), napominjemo da domar/ložač mora udovoljavati i posebnim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine 88/14 i 20/15), Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (Narodne novine, broj 70/10), te Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 5/84 i 7/14).

Uvjeti koje mora ispuniti odgojno-obrazovna ustanova da bi mogla zaposliti domara/ložača

Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 40/2014), propisano je da osnovna škola može zaposliti domara/ložača/školskog majstora koji obavlja poslove u punome radnom vremenu ako ima do 3.000 m² unutarnjeg prostora.

Međutim, ako osnovna škola ima više od 3.000 m² unutarnjeg prostora, područne razredne odjele i posebne kotlovnice, ostvaruje pravo na zapošljavanje drugog radnika s odgovarajućom količinom radnoga vremena, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti  i obrazovanja.

Domar/ložač/školski majstor rukovodi i brine o radu kotlovnica, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja, obavlja popravke, održava prilaz i ulaz u školu, poslove održavanja objekta škole i njezina okoliša, obavlja poslove dežurstva te druge poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada osnovne škole.

Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 2/11), propisano je da srednjoškolska ustanova zapošljava domara - kotlovničara koji obavlja i poslove kućnog majstora, time da domar-kotlovničar obavlja nadzor nad kotlovnicama, toplinskim stanicama i drugim uređajima za grijanje, obavlja popravke, poslove uređenja objekta škole i njegovog okoliša i druge poslove koji proizlaze iz ugovora o radu kao i godišnjeg plana i programa rada školske ustanove.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad na radom mjestu s posebnim uvjetima rada

Kako u svakodnevnoj praksi razlikujemo situacije gdje radnik može raditi na određenim poslovima samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, odnosno kada radnik radi na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada (navedeno se odnosi i domara/ložača/kućnog majstora), u nastavku je dan skraćeni prikaz navedenih situacija u kojima se navedeni radnik odgojno-obrazovne ustanove može naći.

Tako su odredbama Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (Narodne novine, broj 70/10) utvrđeni poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti te druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika.

Poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti su poslovi:

1) koji su prema propisima zaštite zdravlja i